Polityka Prywatności i Regulaminy

Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Turystyczno Handlowe Grzegorz Łojek "Jaga Tour".
Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Przedsiębiorstwo Turystyczno Handlowe Grzegorz Łojek "Jaga Tour".. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie
z informacjami zawartymi w regulaminie. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych
JAGA-TOUR Grzegorz Łojek („My“ lub „JAGA TOUR“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

*           imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, 

*           w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego. 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
*           zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności obsługę noclegową, realizacji płatności, obsługi reklamacji, 

*           realizacji obowiązków JAGA-TOUR przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych 

*           ochrony praw JAGA-TOUR zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, 

*           przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa zgód na tego typu działania – Ankieta satysfakcji. 


JAGA-TOUR może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

JAGA-TUR zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez JAGA- TOUR i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i JAGA-TOUR.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od JAGA-TOUR potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. JAGA-TOUR dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, JAGA-TOUR może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, 

2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a JAGA-TOUR ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, 

4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, JAGA-TOUR wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, 

5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez JAGA-TOUR oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi, 

6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na JAGA-TOUR może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych JAGA-TOUR pan Grzegorz Łojek pod adresem: BIELINY (26-004), HUTA SZKLANA 34, tel. + 48 41 3025028 lub pod adresem e-mail jodlowydwor@wp.pl

 
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.


Klauzula informacyjna dla kontrahenta


Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Łojek.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia.
Jeżeli Pani/Pan uzna, iż dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Pani/Pana ofert lub zapytań w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączących nas umów takich jak np. umowa wykonania usługi, umowa kupna sprzedaży.
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Pani/Pana ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych /wystawianie faktur, program finansowo-rachunkowy, pliki jpk/. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas współpracy.
Obecnie nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich.

Regulamin Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „JODŁOWY DWÓR”,

26-004 Bieliny, Huta Szklana 34

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania i jest otwarty w określonych terminach.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, kończy o godz. 10.00.

3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości i przedstawić go celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

4. Automatyczne drzwi do Ośrodka zamykane są o godzinie 23:00. Obowiązuje do nich kod, który dostępny jest w recepcji.

5. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zadatkiem a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.

6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.

7. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w pkt 6 niniejszego regulaminu.

8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

9. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

11. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy. W przypadku jeśli osoba niepełnoletnia popełniła szkodę, winę i rozliczenie za nią ponosi jej opiekun.

14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jego terenie przedmioty wartościowe i środki pieniężne.

15. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

16. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające pkt. 25 i 26 regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

17. W obiekcie zabronione jest:

- zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej)

- takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom

- PALENIE na terenie całego obiektu jest ZABRONIONE. Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 500 PLN.

18. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

- które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

19. Osoby niebędące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Ośrodka i w czasie przez niego ustalonym.

20. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Ośrodka z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

21. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony, a ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu. 

22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.

23. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.

24. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

25. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 16.

26. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w koszach znajdującym się w wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka.

27. Na terenie całego obiektu (w szczególności w pokojach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

28. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na stronie internetowej www.jodlowydwor.com.pl

- w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.

29. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Ośrodka i obowiązuje od dnia 1.01.2016 r.

30. Zbronione jest spożywanie swoich posiłków, alkoholi i napoi.  

31. Śniadanie jest w formie bufetu szwedzkiego - ZABRONIONE jest wynoszenie jedzenia, robienie kanapek etc., chyba że wniesie się opłatę w wysokości 15 złotych. 

32. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego JODŁOWY DWÓR,

26-004 Bieliny, Huta Szklana 34 

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do 14 lat.

3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych,

którzy za nie ponoszą odpowiedzialność.

4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Zabrania się: skręcania na łańcuchach, skakania z huśtawki, stawania na siedzisku.

7. Nie wolno przebiegać między huśtającymi się jak również podchodzenia do

huśtających.

8. Należy się huśtać na bezpieczną wysokość, zachowując przy tym szczególną

ostrożność.

9. Wykonywania ślizgów na butach.

10. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,

11. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków itp.

12. Zabronione jest korzystanie z huśtawek, przez więcej jedno dziecko na jednym miejscu.

13. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

- zaśmiecania terenu,

- niszczenia i uszkadzania roślinności,

- dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

- zakłócania spokoju i porządku publicznego,

- palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych, substancji chemicznych.,

- wprowadzania zwierząt,

- spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

- przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

 14. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić w Recepcji Jodłowego Dworu.

 15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.

 

TELEFONY KONTAKTOWE:

POLICJA 997

POGOTOWIE RATUNKOWE- 999

Jodłowy Dwór (recepcja: 41 3025 028)

 

 

REGULAMIN parku rozrywki BABYJAGOWO,

26-004 Bieliny, Huta Szklana 34

1. BABYJAGOWO dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

2. Elementy Babyjagowa przeznaczone są dla osób od lat 1 do 99 lat.

3. Dzieci na terenie Babyjagowa powinny przebywać pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność. Niepełnoletnie dziecko może wejść na plac samo, wyłącznie na odpowiedzialność opiekuna.

4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Zabrania się: skręcania na łańcuchach, skakania z huśtawki, stawania na siedzisku.

7. Nie wolno przebiegać między huśtającymi się jak również podchodzenia do huśtających.

8. Należy się huśtać na bezpieczną wysokość, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

9. Wykonywania ślizgów na butach.

12. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków i innych obiektów mieszczących się na terenie placu.

13. Zabronione jest korzystanie z huśtawek, przez więcej jedno dziecko na jednym miejscu.

13. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

- zaśmiecania terenu,

- niszczenia i uszkadzania roślinności,

- dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

- zakłócania spokoju i porządku publicznego,

- palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych, substancji chemicznych, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

14. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

15. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić w Recepcji Jodłowego Dworu.

16. Dzieci do lat 2 wchodzą na plac bezpłatnie.

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.

 

TELEFONY KONTAKTOWE:

POLICJA 997

POGOTOWIE RATUNKOWE- 999

Babyjagowo (41 3025 028)

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAGAJNIKA 

1. ZAGAJNIK JEST TERENEM SŁUŻĄCYM ZABAWIE I WYPOCZYNKOWI.

2. DZIECI NA TERENIE PLACU ZABAW POWINNY PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICÓW LUB DOROSŁYCH OPIEKUNÓW, KTÓRZY ZA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE ZAGAJNIKA ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZACHOWANIA PORZĄDKU.

4. ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI: 

- Wchodzenia na daszki urządzeń i górne części konstrukcji,
- Zaśmiecania terenu,
- Niszczenia zieleni,

10. WSZELKIE USZKODZENIA ELEMENTÓW ZABAWOWYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ DO PERSONELU

11. OSOBY NISZCZĄCE SPRZĘT I URZĄDZENIA PLACU ZABAW BĄDŹ ICH OPIEKUNOWIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ.

12. WŁAŚCICIEL ZAGAJNIKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I DZIECI NIE PRZESTRZEGAJĄCYCH REGULAMINU.

13. ZA RZECZY POZOSTAWIONE NA PLACU ZABAW ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

Telefony alarmowe:

Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999 

Ogólny, pomoc – 112

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU, ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babyjagowo Willa Czarownica Pierniczkowo